Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Arkadiusza Kowala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zaneti Arkadiusz Kowal, NIP: 918-199-96-66, REGON: 384575993 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów za pośrednictwem sklepu internetowego www.zaneti.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym lub Sklepem”)

1. Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca – oznacza firmę przewoźnika, czyli podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Koszyk – elektroniczny kosz z towarami udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.

 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 10. Sprzedawca lub Zaneti – oznacza Arkadiusza Kowala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zaneti Arkadiusz Kowal z siedzibą w Rzeszowie  (35-105), Boya-Żeleńskiego 5, NIP: 918-199-96-66,
  REGON: 384575993, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 11. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym http://zaneti.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić wykonanie usługi towaru na zamówienie.

 12. Towar lub Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży oraz Umów na usługi, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz dokonywania zwrotów Towaru.

 2. Przeglądanie zawartości Sklepu i korzystanie z jego funkcjonalności jest bezpłatne.

 3. Do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera bądź innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera lub Safari. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, Umowy Sprzedaży, skorzystanie z usługi newslettera.

 4. Przez sprzedaż mebli za pośrednictwem sieci Internet rozumie się handel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępnymi w Sklepie modelami mebli. Zaneti zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych wyrobów, bądź wprowadzania w nich zmian.

 5. Zaneti nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i brak dostępu do Sklepu, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego, w szczególności wynikającymi z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.

 6. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.

 7. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają prawom przysługujących Konsumentom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Indywidualne ustawienia komputera bądź innego urządzenia, na którym Użytkownik przegląda zawartość Sklepu Internetowego mogą powodować różnice pomiędzy wyglądem Towaru w rzeczywistości, a prezentacją Towaru na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie (kolory, proporcje itp.).

 9. Użytkownikami Sklepu zawierającymi Umowę na usługi lub Umowę Sprzedaży, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

 10. Osoba zawierająca Umowę na usługi lub Umowę Sprzedaży w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną składa dodatkowo oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji tego rodzaju podmiotu.

 11. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie korzystania z usług Zaneti podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.

 13. W trakcie korzystania ze Sklepu i jego poszczególnych funkcjonalności Zaneti wyraźnie informuje Klienta m.in. o tym, kto jest Administratorem zbieranych danych osobowych, o celu zbierania danych i okresie przez jaki dane będą przetwarzane, o podstawie prawnej zbierania danych, o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach danych, a także o prawach przysługujących Użytkownikowi w związku ze zbieraniem danych.

3. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Zaneti Arkadiusz Kowal, adres: ul. Boya-Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów, NIP: 918-199-96-66, REGON: 384575993.

 2. Dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, nr NIP) zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie. Dane osobowe Klientów, którzy założyli konto na Sklepie (imię i nazwisko, adres dostawy, adrese-mail, numer telefonu, nr NIP) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do obsługi danego Klienta na Stronie Sklepu.

 3. Klient może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli. Sprzedawca może udostępnić takie dane osobowe Klienta osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.

 5. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się również pod numerem telefonu +48 720 707 467, za pomocą formularza na stronie internetowej oraz poprzez adres poczty elektronicznej [email protected]

 6. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okresie zbędny do realizacji celów, w tym:

– w zakresie danych osobowych niezbędnych do obsługi Klienta – przez okres niezbędny do realizacji usługi,

– w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Klientowi,

– w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi,

– w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa powyżej – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Klienta.

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na Sklepie Internetowym.

 2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

4. Zamówienia i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy składa zamówienie przez opłacenie całości zamówienia w serwisie płatniczym Przelewy24, po czym nastąpi wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

 6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.

 7. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

 8.   Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a)  anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b)  anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

c)  podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

9. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

a) będzie opłacona za pomocą płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

b)  stanowią ceny brutto (z 0 (zerową) stawką podatku VAT) i określone są w złotych polskich lub opcjonalnie w Euro.

c)  zawierają informację odnośnie kosztów Dostawy. Klient będzie poinformowany również o cenie dostawy w Koszyku oraz przy finalizacji transakcji;

d)  nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

10. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy.

12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)  płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (Zaneti przystępuje do realizacji Zamówienia od chwili otrzymania z serwisu Przelewy24 potwierdzenia poprawnego wykonania pełnej płatności za zamówienie);

b) przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

c) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w magazynie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś Towar wydany zostanie w magazynie Sprzedawcy);

13. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 7 dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

14. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

15. Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.

16. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5. Płatność ratalna

 1. Płatności ratalne oferowane przez system Przelewy24 są niezależne od Zaneti, a zdolność kredytowa Kupującego określana jest przez system Przelewy24 indywidualnie.

 2. Podane w ofercie dane dotyczące wielkości raty kredytowej są wielkościami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. Dostawa zamówienia i wysyłka

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych (6 tygodni) i jest liczony od dnia potwierdzenia wpływu całej należności na konto Sprzedawcy.

 2. Cena dostawy prezentowana w Sklepie Internetowym dotyczy tylko wyłącznie terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Dostawa towaru przez Zaneti obejmuje jego dowóz na adres wskazany przez Klienta w terminie uzgodnionym przez obie Strony, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Zaneti o zrealizowaniu zamówienia. Dostawa nie obejmuje montażu, wnoszenia towaru do mieszkania, domu, lokalu Klienta.

 4. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w miejscu i terminie uzgodnionym z Zaneti, a w przypadku naruszenia tego obowiązku, zapłaci firmie opłatę w wysokości 150 zł brutto tytułem zwrotu kosztów transportu.

 5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w magazynie Sprzedawcy w dni robocze, w godz. 8.00 – 16:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 6. W przypadku odbioru Towaru we własnym zakresie przez Klienta, odbiór powinien nastąpić w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta przez Zaneti o zrealizowaniu zamówienia. Po upływie 14 dni, Zaneti ma prawo do naliczenia opłaty za przechowywanie Towaru w wysokości 20 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze.

 7. Do przesyłki z Towarem Zaneti dołącza paragon lub fakturę VAT w zależności od wyboru Klienta dokonanego w toku składania zamówienia i podania danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 8. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej (w formacie PDF) i wysyła ją Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub dołączy ją w formie papierowej wraz z Towarem.

 9. W przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy transportowej Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić paczkę w chwili jej doręczania w obecności kuriera. W szczególności Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń. Jeżeli przed wydaniem przesyłki Klientowi okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klientowi ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki niezwłocznie po ujawnieniu szkody.

 10. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Stąd, przed odebraniem Towaru od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia Towaru w transporcie.

 11. Protokół ustalenia stanu przesyłki, powinien zawierać szczegółowy opis stanu opakowania otrzymanego Towaru oraz okoliczności, które pomogą wykluczyć udział Klienta w szkodzie i będą stanowić istotny dowód potwierdzający fakt, iż szkoda powstała podczas transportu.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwroty

 1. Klient będący konsumentem, stosownie do definicji z art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Towar został wyprodukowany w oparciu indywidualny projekt Klienta.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien złożyć oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy na piśmie, zwrot towaru natomiast powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia odstąpienia od umowy.

 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży dotyczy wyłącznie Towarów ze standardowej gamy produktów Zaneti przedstawionej w Sklepie i nie obejmuje Towarów na zamówienie, wykonanych według specyfikacji Klienta lub według jego indywidualnego projektu i zindywidualizowanych potrzeb.

 4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zostanie zaakceptowane przez Zaneti wyłączne wtedy, gdy Towar będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam Towar oraz związane z nim akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

 5. Do przesyłki zwrotnej Towaru należy dołączyć dokument zakupu (paragon lub faktura) z kartą gwarancyjną oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić kwotę ceny sprzedaży.

 6. W ciągu 2 dni roboczych od trzymania zwróconego Towaru, Zaneti dokona jego sprawdzenia. Jeżeli towar spełnia wymagania wskazane w Regulaminie, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu przez Zaneti, w ciągu 7 dni roboczych, nastąpi zwrot ceny sprzedaży na konto Klienta.

 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą.

 8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 9. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Towar na adres: Zaneti Arkadiusz Kowal,

  Boya-Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Reklamacje i rękojmia

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

 2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

 3. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru na zasadach rękojmi uregulowanej w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

 4. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 5. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja – Klient ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Zaneti.

 6. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Zaneti Arkadiusz Kowal, ul. Boya-Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów.

 7. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), otrzymany dowód zakupu Towaru, dokładny opis i zdjęcia przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.

 8. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: Zaneti Arkadiusz Kowal, ul. Boya-Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów.

 9. Sprzedawca na piśmie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania na wskazany przez Klienta adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informując Klienta o proponowanych dalszych działaniach, mających na celu rozpatrzenie reklamacji.

 10. Jeżeli podane przez Klienta w reklamacji dane będą wymagać uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w określonym terminie. Termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna wówczas bieg od dnia doręczenia Sprzedawcy kompletnych danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji.

 11. Klient może przyjąć zaproponowany przez Sprzedawcę sposób załatwienia reklamacji, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji Sprzedawcy, jej akceptację na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Zaneti Arkadiusz Kowal, ul. Boya-Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów.

 12. W przypadku nie przyjęcia przez Klienta propozycji Sprzedawcy co do sposobu załatwienia reklamacji, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.

 13. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta mogą nie być rozpatrzone.

 14. Klientom będącym konsumentami udziela się 12 miesięcznej gwarancji na zakupione Towary liczonej od daty sprzedaży.

 15. Strony zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane z zawartą umową, w drodze negocjacji.

 16. Jeżeli podjęte negocjacje nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile Strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie spory – w przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca – rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 17. Jeżeli Klientem jest Konsument właściwość sądu ustalona zostanie wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Prawa autorskie

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

 2. Sprzedawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia usług udziela Klientowi nie wyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Klienta z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z usług, zawarcia umowy sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.

 3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie usług.

 4. Sprzedawca udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Klienta, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

10. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2019 r.